200 TL ÜZERİ KARGO BEDAVA

PUREPROJECT KİŞİSEL BAKIM KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ (“Aydınlatma Metni”)
İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu olarak PUREPROJECT KİŞİSEL BAKIM KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“PUREPROJECT” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Şirket tarafından Kişisel verileriniz Kanun uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları Nelerdir?
Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, finansal bilgileriniz ve işlem güvenliği bilgileriniz ürün ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve talep ve şikayet yönetimi süreci kapsamında aşağıdaki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.
Ürün ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün ve hizmetlerimize yönelik olarak sipariş süreçlerinin yürütülmesi ve satın alınan ürün ve hizmetlere yönelik satış sözleşmesinin düzenlenmesi ve ifası,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin satış sonrası destek hizmetlerimizin sunulması,
 • Satın alınan ürün ve hizmetler için fatura düzenlenmesi, bu doğrultuda ödeme süreçleri ile finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Satın alınan ürünlerin teslimat süreçlerinin yürütülmesi
 • Yukarıdaki faaliyetler kapsamında tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütmesi
Talep ve şikayet yönetimi
 • Her türlü talep, şikayet, soru ve görüşlerinizin karşılanması, değerlendirilmesi, raporlanması ve bu doğrultuda gerekli aksiyonların Şirketimiz tarafından alınması,
 • Talep ve şikayetleriniz kapsamında ürün problemlerine yönelik kök sebep analizlerinin yapılması ve problem çözüm süreçlerinin yürütülmesi
 • Yukarıdaki faaliyetler kapsamında tarafınızla müşteri ilişkileri ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
Yönetim ve mevzuata uyum faaliyetleri
Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz, yönetim ve mevzuata uyum faaliyetleri kapsamında, aşağıdaki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.
 • Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, risk analiz çalışmaları yapılması
 • Ürün ve hizmetlerinize yönelik kalite ve ürün geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri ilişkilerinin planlanması ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi
 • Yukarıda belirtilen faaliyetlere ilişkin toplanan kişisel verilerin bu süreçlerin icrası kapsamında saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve altyapı desteği alınması
 • Yukarıda belirtilen faaliyetler kapsamında toplanan kişisel verilerin saklandığı ortamlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yukarıda belirtilen tüm faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması.
Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?
İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:
 • Yukarıda belirtilen tüm kişisel verileriniz, ürün ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve talep ve şikayetlerinizin yönetimi amacıyla [__] aktarılmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerin icra edilmesi amacıyla toplanan
 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla ilgili bakanlıklar, mahkemeler, icra daireleri dahil hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, çerezler, elektronik postalar, sosyal medya kanalları, satış ve pazarlama departmanları çalışanlarımız, basılı formlar aracılığı ile elde edilmektedir.
 • Ürün ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve talep ve şikayetlerinizin yönetimi kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, “sözleşmenin kurulması ve ifası”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “meşru menfaatimizin bulunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen süreçler kapsamında saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ile altyapı desteği alınması amaçlarıyla işlenen tüm kişisel verileriniz teknik altyapı ve sunucu hizmetleri sağlayan tedarikçi şirkete aktarılmakta ve bu şirket bünyesinde saklanmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla işlenen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
Yukarıdaki süreçler kapsamında elde edilen tüm kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) bir dilekçe ile ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) dilekçeyi Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] adresine gönderebilirsiniz Taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. PUREPROJECT KİŞİSEL BAKIM KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ E-posta adresi: [email protected] İnternet adresi: www.pureproject.shop Mersis No: 0733-0880-8810-0001 Adres: Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. No: 13/16 Kadıköy İSTANBUL